گفتگو کنم می خواهم

حفظ جنسی شما! به کمک هم برای حفظ بهداشت

گفتگو با کارشناسان

را بهتر است )STI برخی مسائل )مانند مشکلات نعوظ یا ترس از ابتلا به
با کارشناسان در میان بگذارید.

مثلاً م یتوانید با پزشک خودتان مشورت کنید.
حتی اگر قبلاً درباره بهداشت جنسی با پزشک تان صحبت نکرده باشید،
نباید از گفتگو درباره این موضوعات خجالت بکشید. پزشکان م یتوانند
به همه موضوعات بهداشتی، ازجمله بهداشت جنسی، رسیدگی کنند.
همچنین، اگر لازم باشد که به مراکز تخصصی معرفی شوید، پزشک
می داند که شما را باید به کدام مرکز معرفی کند. برای ایجاد زمینه
گفتگوی موفق، بهتر است این نکات را رعایت کنید:

 

خودرا برای گفتگو آماده کنید: نخست، مشکل خود را دقیقاً

مشخص کنید. مشکل تان به نشانه های بیماری مربوط م یشود یا درباره

رابطه جنسی یا امور دیگر است.

 

آنچه برای پزشک مهم است: پزشک باید بداند که چه کسانی برای

نفر رابطه دارید/داشته اید یا خیر. حتی اگر احساس کنید که جنسیت
شما به درستی تشخیص داده نشده است، پزشک می تواند در این زمینه
شما را راهنمایی کند.

 

صادق باشید: پاس خگویی صادقانه به همه پرس شها و گفتگوی آزاد

قانون، آنها ملزم به رازداری هستند؛ یعنی گفته های شما نباید در جای
دیگری بازگو شود

 

درباره ابهامات آزادانه صحبت کنید: گاهی نیازهای جنسی شما مبهم است

کنید، شریک جنسی می تواند به شما در این زمینه کمک کند. شری کتان نیز
ممکن است نگران یهایی داشته باشد

 

آشنا شوید: در زمینه عفون تهای آمیزشی، )STI(با عفون تهای آمیزشی

در کنار نشانه های بیماری، راه های انتقال عفونت و درمان مناسب، پرسش های
جلوگیری کنیم؟ چگونه باید STI زیر نیز مطرح می شوند: چگونه باید از ابتلا به
را به شریک جنسی خودم اطلاع دهم؟ STI مبتلا شدن خودم

برای بسیاری افراد، گفتگو درباره بهداشت جنسی، نیازهایمی لها یا مشکلات جنسی چندان راحت نیست. جنسی، م یخواهم گفتگو کنم

جنسی یا پزشک تان، صحبت کنید. در این بروشور نکاتی درباره
گفتگوی موفق درباره بهداشت جنسی ارائه م یشود و مراکز کمک رسانی
مرتبط معرفی م یشود.

چگونه باید درباره بهداشت جنسی با شریک )جنسی( خودم صحبت کنم؟

زمان کاهش می یابد و این وضعیت برای برخی افراد خوشایند نیست. به
همین دلیل بهتر است درباره موضوعاتی که برا یتان مهم است، با شریک
جنسی خود صحبت کنید. با رعایت این نکات م یتوانید گفتگوی بهتری داشته
باشید

از صحبت کردن خجالت نکشید: بهداشت جنسی یک موضوع همگانی

است. به همین دلیل باید درباره راهکارها، مثلاً ضرورت یا امکان استفاده
از خدمات مشاوره، با یکدیگر صحبت کنید. پس، از صحبت کردن خجالت
نکشید. این موضوع به سلامت شما مربوط م یشود

 

برای گفتگو وقت بگذارید: روش های بسیاری برای شروع درست گفتگو
وجود دارد. م یتوانید از شوخی کمک بگیرید. در هر حال، باید وقت کافی صرف
کنید تا بتوانید درباره همه موضوع ها با آرامش گفتگو کنید.

Zum Inhalt springen